Podmienky používania portálu

 

Článok 1

Definície pojmov

 1. Portál „ŠkôlkaKomensky“, ďalej len portál, predstavuje internetový systém slúžiaci Rodičom a Deťom.

 

 1. Poskytovateľ“ je obchodná spoločnosť KOMENSKY, s.r.o., so sídlom Park mládeže 1, Košice 040 01, IČO: 43 908 977, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice , oddiel: Sro, vložka č. 21078/V.

 

 1. Školou“ sa pre účely týchto všeobecných podmienok rozumie základná alebo materská škola, ktorá má s Poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb ŠkôlkaKomensky.
 1. Učiteľ“ je pedagogický zamestnanec základnej alebo materskej Školy.
 1. Žiak“ je dieťa, ktoré navštevuje Školu.

 

 1. Rodič“ je zákonný zástupca Žiaka, ktorý v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení so zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov zastupuje maloleté dieťa.

 

 1. Používateľ“ predstavuje Rodiča a Žiaka, ktorí na základe registrácie využívajú portál ŠkôlkaKomensky.

 

 

Článok 2

Registrácia používateľov

 

 1. Učiteľ odovzdá prístupové údaje Rodiča na portál priamo Rodičovi.
 1. Rodič po zadaní prístupových údajov a po zadaní svojho e-mailového konta obdrží potvrdzovací e-mail spolu s prístupovým menom a heslom na portál ŠkôlkaKomensky.

3.      Registráciou na portáli Rodič súhlasí so všeobecnými podmienkami používania portálu a zaväzuje sa ich dodržiavať.

4.      Rodič súhlasí s tým, aby Žiak využíval portál.

 

Článok 3

Zrušenie registrácie

 

 1. Používatelia berú na vedomie, že v prípade, ak Žiak prestane navštevovať Školu, internetové konto tohto Žiaka a jeho Rodiča bude zrušené Poskytovateľom ku dňu ukončenia dochádzky na Škole.

 

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup na portál používateľovi, ktorý porušuje tieto podmienky používania, povinnosti používateľa špecifikované v článku 4 alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky alebo ktorý svojím správaním a konaním obťažuje ostatných používateľov a ktorý koná v rozpore s oprávneným záujmom Poskytovateľa.

 

 1. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť registráciu Rodiča a Žiaka na portáli v prípade, ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu založeného zmluvou o poskytovaní služieb ŠkôlkaKomensky uzatvorenou medzi Školou a Poskytovateľom, ku dňu ukončeniu tohto zmluvného vzťahu.

 

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje oprávnenie zrušiť registráciu Rodiča a Žiaka na portáli na základe vlastného uváženia, bez predchádzajúceho upovedomenia, resp. súhlasu Rodiča, a to aj bez uvedenia dôvodu.

 

 

Článok 4

Povinnosti používateľov

 

 1. Používateľ berie na vedomie, že sa pri využívaní služieb na portáli nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a všeobecnou morálkou. Každý Rodič preberá zodpovednosť za svoje príspevky a za príspevky Žiaka sám a dobrovoľne. Zároveň súhlasí s tým, že nebude používať služby na portáli ŠkôlkaKomensky na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

 1. Používatelia berú na vedomie, že portál nebude dostupný nepretržite a je možná jeho krátkodobá odstávka z dôvodu nepredvídaných okolností – výpadkov, ako aj z dôvodu nutnej technickej údržby portálu.

 

 1. Používatelia sa registráciou ako používatelia portálu zaväzujú, že svoje prístupové meno (login) a prístupové heslo, ktoré obdržia v priebehu registrácie, budú chrániť pred vyzradením iným osobám ako je sám používateľ, nebudú ich zverejňovať a v prípade podozrenia z ich odcudzenia, alebo zneužitia sa zaväzujú svoje prístupové heslo zmeniť.

 

Článok 5

Zodpovednosť za škodu

 

 1. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá používateľom, alebo tretím osobám vznikla v súvislosti s prevádzkou Portálu.

 

 1. Poskytovateľ nezodpovedá najmä za:

 

·         škodu, ktorá vznikla používateľom, objednávateľom alebo tretím osobám v súvislosti s porušením povinnosti, alebo viacerých povinností používateľov portálu podľa týchto Podmienok používania portálu iným/inými používateľmi;

 

·         škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového mena (login) a prístupového hesla používateľa;

 

·         škodu spôsobenú zmenou registračných podmienok do portálu, pozastavením služieb portálu, zmenou v službách portálu, alebo stratou údajov zverejnených v portáli;

 

·         škodu spôsobenú zrušením prístupu používateľa na portál.

 

 1. Za škodu, ktorá používateľom, objednávateľom alebo tretím osobám vznikla v súvislosti s prevádzkou portálu v príčinnej súvislosti s porušením povinnosti, alebo viacerých povinností používateľov portálu podľa týchto Podmienok používania iným/inými používateľmi, zodpovedajú používatelia, ktorí povinnosť porušili.

 

Článok 6

Ochrana osobných údajov

 

 1. Registráciou Rodič udeľuje poskytovateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na poskytnutie, použitie a spracovanie osobných údajov Rodiča a Žiaka v rozsahu meno, priezvisko, email (ďalej aj ako „Osobné údaje“), v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvných a zákonných povinností Poskytovateľa.

 

 1. Registráciou Rodič vyhlasuje, že Osobné údaje, ktoré poskytol do informačného systému poskytovateľa sú pravdivé a ich zmenu bez zbytočného odkladu oznámi poskytovateľovi.

 

 1. Registráciou Rodič zároveň vyhlasuje, že bol oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z nariadenia GDPR a zo Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a bol poučený o právach dotknutej osoby, ako aj o dobrovoľnosti poskytnutia Osobných údajov.

 

 

Článok 7

Záverečné ustanovenia

 

 1. Používatelia berú na vedomie a súhlasia s tým, že si vyhradzuje právo tieto podmienky používania portálu meniť, a to jednostranným prejavom svojej vôle, oznámením používateľom.

 

 1. Oznámením v zmysle ods. 7.1 tohto článku sa rozumie oznámenie v elektronickej forme na portáli ŠkôlkaKomensky.

 

 1. Používatelia berú na vedomie, že Poskytovateľ je kedykoľvek oprávnený zrušiť portál, pričom pri takomto zrušení portálu budú Poskytovateľom zrušené aj založené internetové kontá Rodiča a Žiaka.

 

 1. Tieto Podmienky používania portálu nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 30.1.2019.